Sekretariāts izbeidza darbību 2015.gada 31.decembrī. Mājaslapas saturs vairs netiek atjaunots.

Jaunumu RSS

ES2015 on Flickr

ES2015 on Twitter

ES2015 on Linkedin

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts

Personāla sagatavošana

Gatavojoties Latvijas pirmajai prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2015.gada pirmajā pusgadā īpaši nozīmīgi bija stiprināt valsts pārvaldē strādājošo zināšanas, jo prezidentūras veiksmīgās norises pamatā bija arī iesaistītā personāla prasmes un kompetences.

2013.gada 28.maija Ministru kabineta sēdē tika izdots rīkojums, kas noteica, ka ministriju darbiniekiem gan Rīgā, gan Briselē ar prezidentūru saistītās mācības bija uzskatāmas par prioritārām un to apmeklējums bija obligāts.

Prezidentūras mācības bija pēdējos gados lielākā investīcija valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstībā Latvijā un ne tikai nodrošināja prezidentūras ES Padomē funkciju izpildi, bet arī stiprinājja valsts spēju aizstāvēt savas intereses tuprmāk.

Prezidentūras mācības notika divos veidos:

 1. Centralizētā prezidentūras mācību programma (saturiskās mācības un svešvalodu pilnveidošana), kas aptvēra visus prezidentūras sagatavošanā un nodrošināšanā iesaistītos darbiniekus. Kopskaitā tie bija 1140 valsts pārvaldes iestāžu darbinieki, kuri tika sadalīti piecās mērķgrupās – ES Padomes darba grupu vadītāji, to vietnieki, nozaru eksperti, nozares jautājumu koordinatori un nozares jautājumu komunikatori.
 2. Mācības par nozares jautājumiem (kursi, semināri, konferences, konsultācijas), ko saviem darbiniekiem organizēja nozaru ministrijas.
Centralizētās prezidentūras mācības

Saturiskās mācības par ES jautājumiem, ko nodrošināja Eiropas Publiskās administrācijas institūts (European Institute of Public Administration) sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu un Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariātu. Mācības notika angļu valodā un tika organizētas Rīgā un Briselē.

Prezidentūras mācību centralizētajā programmā bija iekļauti šādi kursi:

 • ES institucionālais ietvars un likumdošanas sistēma,
 • ES lēmumu pieņemšanas process,
 • Sanāksmju vadīšana, sarunu vešana un strīdu risināšana, publiskās runas un prezentācijas prasmes,
 • Eiropas Savienības dokumentu izstrāde; informācijas aprite un pārvaldība.

Eiropas Publiskās administrācijas institūts tiesības organizēt prezidentūras personāla saturiskās mācības ieguva 2013.gada sākumā publiski izsludinātā iepirkumā. Mācību cikls ilga no 2013.gada maija līdz 2014.gada novembrim.

ES institūciju piedāvātā mācību programma

Neatsveramu atbalstu prezidentūras sagatavošanā sniedza ES institūcijas, piedāvājot specializētus seminārus un konsultācijas par dažādiem ES Padomes darba vadīšanas aspektiem.

 • No 2014.gada janvāra līdz jūlijam gan Rīgā, gan Briselē ES Padomes ģenerālsekretariāts piedāvāja mācību seminārus topošajiem darba grupu vadītājiem un vietniekiem, kā arī īsāku programmu nozares ekspertiem un koordinatoriem. Semināru programmā detalizēti tika aplūkoti prezidējošajai valstij būtiski jautājumi – prezidentūras sadarbība ar ES institūcijām, Eiropas Parlamenta loma ES lēmumpieņemšanas procesā, koplēmuma procedūras juridiskās nianses u.c.;
 • 2014.gada oktobrī gan Rīgā, gan Briselē Eiropas Parlaments prezidentūrā iesaistītajiem ierēdņiem nodrošināja informatīvus seminārus par rotējošās prezidentūras sadarbību ar Eiropas Parlamentu;
 • Jau divus gadus pirms prezidentūras sākuma Eiropas Komisija (EK) topošajām prezidentūrām dod iespēju bez maksas piedalīties EK darbiniekiem organizētajās mācībās. Tāpat EK piedāvā topošajai prezidentūrai konsultācijas par vispārīgiem un nozaru jautājumiem, kā arī atsevišķus praktiskus seminārus, piemēram, sadarbībā ar mutiskās tulkošanas direktorātu (SCIC). SCIC semināri Rīgā un Briselē norisinājās 2014.gada septembrī.
Nozares komunikatoru profesionālo mācību programma

Prezidentūrā iesaistīto komunikācijas speciālistu mācību programmas mērķauditorija bija valsts pārvaldē strādājošie komunikācijas eksperti, kuri Latvijas prezidentūras ES Padomē sagatavošanas un norises periodā nodrošinās prezidentūras publisko komunikāciju ar mērķauditorijām un medijiem gan Latvijā, gan ES un pārējā pasaulē.

No prezidentūras komunikācijas speciālistu profesionalitātes, zināšanām, pieredzes, svešvalodu prasmes, darba spējām un uzņēmības bija atkarīga sekmīga un operatīva informācijas aprite ikdienā.

Nozares komunikatoru mācību programma ilga no 2013.gada novembra līdz 2014.gada nogalei. Mācības notika angļu valodā un mācību programmā bija iekļauti virkne kursu, to skaitā:

 • ES institucionālais ietvars un lēmumpieņešanas procedūras komunikatoriem
 • Darbs ar starptautiskajiem medijiem
 • Mediju monitorings
 • Publiskā rakstiskā komunikācija
 • Publiskā komunikācija internetā
 • Intervija – sagatavošanās, norise, labās prakses piemēri un padomi
 • Krīzes komunikācija

Papildus kopš 2012.gada nogales nozares komunikatoriem tika regulāri organizētas tikšanās un semināri ar iepriekšējo ES Padomes prezidentūru komunikācijas vadītājiem un speciālistiem. Tāpat nozares komunikatoriem 2013.gadā ir notikai mācību braucieni uz Briseli, lai klātienē iepazītu ES institūciju komunikācijas dienestu darba vidi, kā arī tiktos ar kolēģiem ES institūcijās un pārrunātu turpmākās sadarbības jautājumus.

Svešvalodu pilnveidošana

Prezidējošās valsts darbs un komunikācija ir vērsta vairākos virzienos – ES institūcijas un dalībvalstis, starptautiskās organizācijas, nevalstiskie partneri un starptautiskie mediji, tāpēc prezidentūrā iesaistītajiem ierēdņiem angļu valoda ir jāpārvalda ļoti labā līmenī. Angļu valodas zināšanas ir nepieciešamas, lai prezidentūrā iesaistītie varētu kvalitatīvi un patstāvīgi veikt savus darba pienākumus.

Angļu valoda

Latvijas prezidentūras ES Padomē sagatavošanā un nodrošināšanā nodarbinātajiem bija iespēja papildināt angļu valodas zināšanas. Mācību vajadzībām bija izstrādāta īpaši pielāgota mācību programma, kuras galvenais uzdevums bija paplašināt un nostiprināt ES politiskās un administratīvās terminoloģijas zināšanas, kā arī uzlabot formālās gramatikas un lietišķās saziņas prasmes angļu valodā.

Angļu valodas mācības nodrošināja uzņēmums SIA "Skrivanek Baltic", kas iesniedza labāko no desmit piedāvājumiem Valsts kancelejas rīkotajā publiskajā iepirkumā 2013.gada pavasarī. Mācības tika īstenotas ar Valsts kancelejas administrētā Eiropas Sociālā fonda projekta atbalstu, un tās 100% apmērā finansēja fonds. Mācības koordinēja Valsts administrācijas skola. Angļu valodas mācību programma prezidentūras sagatavošanā un nodrošināšanā iesaistītajiem norisinājās divpadsmit mēnešus – līdz 2014.gada pavasarim. Katram no prezidentūrā iesaistītajiem tika noteikts zināšanu līmenis, kas tika sasniegs līdz prezidentūras sākumam.

Franču valoda

Prezidentūrā iesaistītajiem, kuriem jau bija sasniegts nepieciešamais angļu valodas zināšanu līmenis, bija iespēja pilnveidot arī franču valodas zināšanas. To nodrošināja Valsts administrācijas skola sadarbībā ar Francijas Institūtu Latvijā.

Saistītie dokumenti

2012.gada 24.aprīlī Ministru kabinets izskatīja un pieņēma zināšanai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē personāla piesaistes un motivēšanas vadlīnijas, lai nodrošinātu vienotus nosacījumus un praksi valsts pārvaldes iestādēs personāla piesaistei un motivēšanai.

2013.gada 13.augustā Ministru kabinets pieņēma noteikumus nr.589 "Noteikumi par papildu atlīdzības noteikšanu amatpersonām (darbiniekiem), kuras ir iesaistītas Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sagatavošanā un norisē".

Savukārt 2013.gada 28.maijā Ministru kabinets izskatīja informatīvo ziņojumu "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanā nominēto nodarbināto mācībām un piesaisti prezidentūras laikā (2015.gada 1.janvāris līdz 2015.gada 30.jūnijs)".

 

Inografika par prezidentūras personāla sagatavošanu (Lejulādēt infografiku) un infografika par Latvijas prezidentūrai nepieciešamajām zināšanām (Lejuplādēt infografiku)

Klikšķiniet uz infografikām, lai apskatītu tās lielākā izmērā.

Prezidentūras personāla sagatavošana    ZinasanasPrezidenturai

Drukāt

EU2015.LV

Ārlietu ministrija