Sekretariāts izbeidza darbību 2015.gada 31.decembrī. Mājaslapas saturs vairs netiek atjaunots.

Jaunumu RSS

ES2015 on Flickr

ES2015 on Twitter

ES2015 on Linkedin

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts

Sekretariāts

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts ir Ārlietu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas izveidota 2012.gada 1.februārī.

Sekretariāta darbības mērķis ir nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu Latvijas sagatavošanos prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2015.gada pirmajā pusgadā un atbilstoši kompetencei koordinēt darbu prezidentūras laikā.

Saskaņā ar nolikumu Sekretariāts veic šādas funkcijas:

 • prezidentūras prioritāšu sagatavošanu;
 • kopīgas triju valstu (Itālija, Latvija un Luksemburga) 18 mēnešu darba programmas Latvijas daļas un prezidentūras sešu mēnešu darba programmas sagatavošanu;
 • prezidentūras pasākumu programmas un laika grafika sagatavošanu;
 • ar prezidentūras organizāciju saistītos administratīvos, loģistikas, finanšu un drošības jautājumus kopējo prezidentūras pasākumu un citu norišu nodrošināšanai Latvijā un ārvalstīs;
 • kultūras programmas sagatavošanu un tās īstenošanu Latvijā un ārvalstīs;
 • sabiedrisko attiecību un komunikācijas programmas sagatavošanu un tās īstenošanu Latvijā un ārvalstīs.

Sekretariāts veic šādus uzdevumus:

 • koordinē valsts institūciju darbību ar prezidentūras sagatavošanu un norisi saistītajos jautājumos, sadarbojoties ar valsts institūciju deleģētajām amatpersonām;
 • prezidentūras nodrošināšanā sadarbojas ar valsts institūcijām, sociālajiem partneriem, nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām;
 • koordinē lēmumu pieņemšanas procedūru izstrādi prezidentūras sagatavošanas un norises posmiem;
 • sadarbībā ar ministrijām, Valsts kanceleju un Valsts administrācijas skolu koordinē prezidentūras personāla plānošanu, piesaisti un mācības;
 • sadarbībā ar ministrijām un Valsts kanceleju izvērtē pasākumu, aktivitāšu un prezidentūras nodrošināšanai paredzēto finanšu līdzekļu plānu, apkopo un sagatavo kopējo ar prezidentūru saistīto izdevumu tāmi, kā arī sagatavo ziņojumu par pasākumu un aktivitāšu īstenošanas gaitu un finanšu līdzekļu izlietojumu;
 • piemērojot nepieciešamās procedūras, veic iepirkumus, lai nodrošinātu prezidentūras organizatorisko darbību;
 • koordinē sadarbību ar starptautiskajām un nevalstiskajām organizācijām, sociālajiem partneriem un komercsabiedrībām, lai piesaistītu līdzekļus pasākumu vai pakalpojumu līdzfinansēšanai;
 • koordinē pasākumu norisi Latvijā, kā arī ar delegāciju uzņemšanu, drošību un transportu saistīto jautājumu risināšanu un sniedz atbalstu, organizējot prezidentūras pasākumus ārvalstīs;
 • koordinē prezidentūras darbībai nepieciešamās valsts informācijas sistēmas un vienotā datortīkla izveidi darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem;
 • kā arī citus uzdevumus.

Ar Sekretariāta nolikumu var iepazīties šeit.

Sekretariāta 2012.gada publiskais pārskats (.pdf)

Sekretariāta 2013.gada publiskais pārskats (.pdf)

Sekretariāta 2014.gada publiskais pārskats (.pdf)

Sekretariāta 2015.gada publiskais pārskats (.pdf)

Drukāt

EU2015.LV

Ārlietu ministrija